VIZIJA  

Sėkmingą mokymąsi puoselėjanti mokykla, kurios bendruomenė siekia sutartų rezultatų.

 

MISIJA

Vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, suteikiant mokiniams dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis išugdant gebėjimą apsispręsti,  pasirinkti ir mokytis toliau.

 

 

MOKYKLOS VERTYBĖS

1. Bendrystė - esame ne konkurentai, o bendradarbiai;

2. Pagarba- priimamas kiekvienas toks, koks jis yra;

3. Profesonalumas - atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija;

4. Lankstumas- naujovių priėmimas, išlaikant tradicines formas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.

VEIKLOS PRIORITETAI-STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

2. Saugios, šiuolaikiškos ir bendradarbiaujančios mokyklos kūrimas.