Priėmimo į mokyklą tvarka

Mokinių priėmimas į mokyklą, perėjimas į kitą mokyklą ir pašalinimas iš mokyklos

 

 1. Mokiniai į Mokyklą priimami vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtinta Mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarka.

 2. Mokiniai į Mokyklos pirmą klasę priimami tėvams (įtėviams), globėjams ar rū­pin­­tojams pateikus prašymą, gimimo liudijimo nuorašą ir medicininę pažymą: į pirmą klasę pri­imami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Jeigu tėvai pageidauja leis­ti vaiką į Mokyklą anksčiau, nei jam sueis 7 metai, turi pateikti vaiko brandumą patvirtinantį dokumentą.

 3. Mokiniai į Mokyklos 2-10 kl. priimami tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams pateikus prašymą ir dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą.

 1. Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų, įforminamas rašytine mokymo sutartimi. Mokymo sutartyje aptariama mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

 2. Prašymai ir pateikti dokumentai registruojami registracijos žurnale.

 3. Mokiniui pereinant mokytis į kitą mokyklą, išduodami pažymėjimai vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas tvarka.

 4. Mokinys gali būti pašalintas iš Mokyklos tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytu pagrindu ir reikalavimais.

   

   

  Dokumentai priimami mokyklos raštinėje darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.00.

  Informacija teikiama telefonu 8 450 59195 ir el. paštu mokykla@pabirzesvm.lt