MOKYTOJŲ TARYBA

        Mokyklos mokytojų taryba-nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija, kurios paskirtis-mokytojų profesinių bei bendrųjų ugdymo klausimų sprendimas. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

       Mokyklos mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.

Mokyklos mokytojų tarybos funkcijos:

                      1. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais;

                      2. svarsto Mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą, teikia siūlymus tobulinti veiklą;

                      3. aptaria Mokyklos ugdymo planą ir jo įgyvendinimo klausimus;

                      4. derina ugdymo turinį ir metodus su Mokyklos keliamais uždaviniais ir bendruomenės poreikiais;  

                      5. aptaria mokinių sveikatos, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo                                       klausimus;           

                      6. svarsto ugdymo(si), nepamokinės veiklos klausimus, skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;

                      7. renka atstovus į Mokyklos tarybą.