Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

 

    Mokyklos įsivertinimas – mokyklos vertės nustatymo procesas, kuris  įgalina priimti sprendimus, skatinančius tobulinti mokyklos veiklą.
   Įsivertinimo paskirtis – padėti mokyklos bendruomenei vykdyti švietimo stebėseną: naudojantis į temas ir sritis sugrupuotais veiklos rodikliais nustatyti mokykloje teikiamo švietimo kokybę ir priimti pagrįstus sprendimus, laiduojančius mokyklos veiklos tobulinimą.
   Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vyksta šiais etapais:
1 etapas – pasirengimas įsivertinti.
2 etapas – platusis įsivertinimas.
3 etapas – pasirinktos problemos ar pasirinkto veiklos rodiklio giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas.
4 etapas – atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas.
5 etapas – rezultatų panaudojimas veiklos tobulinimui planuoti.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo teisinė bazė:
1  Mokyklos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2016 m. kovo 29 d.įsakymu Nr. V-267 .

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodika.   Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara.
2  Veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas ir pagal platformos ,,Iqes online Lietuva. Instrumentai  mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti“ rekomendacijas ir pateiktas anketas.

 

                                   Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

                      Grupės vadovas –  Violeta Pačekajienė, matematikos mokytoja metodininkė.

                      Nariai                       Gita Einorienė anglų kalbos mokytoja;

                                                      Virginija Butienė, fizikos vyr. mokytoja;

                                                      Asta Paplauskienė, informatikos mokytoja; 

                                                      Danguolė Šulnienė, dailės ir technologijų vyr. mokytoja.