Metodinė taryba-tai mokyklos metodinių grupių pirmininkus jungianti taryba, kuri organizuoja ir koordinuoja metodinę veiklą, skatina Mokyklos pedagoginius darbuotojus tobulinti savo dalykines kompetencijas, jungia juos mokymo dalyko strategijoms kurti, ugdymo turinio kaitai įgyvendinti, ugdymo procesui organizuoti, kad mokiniai galėtų įgyti ir puoselėti savo kūrybines ir fizines galias.

Metodinė grupė-tai mokykloje dirbančių mokytojų grupė, kurios nariai yra vieno ar kelių ugdymo(si) sričių dalykų specialistai.

                      Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas.

                      Metodinių grupių veiklą koordinuoja Metodinė taryba.

                      Metodinės grupės skirtos planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, ugdymo(si) metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, ugdymo(si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo(si) procese, pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesines kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginais tikslais ir uždaviniais, kartu siekti mokinių ir mokytojų pažangos.

Mokykloje veikia 3 metodinės grupės:

  1.  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, 1-4 klasių mokomų dalykų mokytojų ir pagalbos mokiniams specialistų metodinė grupė,

  2. 5-10 klasių mokomųjų dalykų mokytojų  metodinė grupė,

  3. klasių vadovų metodinė grupė

Biržų "Atžalyno" pagrindinės mokyklos Pabiržės  pagrindinio  ugdymo skyrius, Likėnų g. 10, Pabiržės mst., 41382, Biržų rajonas.

Tel.: 8 450 59195, E-paštas pabirze.mokykla@gmail.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now