NAUDOJIMOSI PABIRŽĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I. BENDROJI DALIS

1. Naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklės (toliau-taisyklės) nustato bendrą naudojimosi mokyklos bibliotekos fondais tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas. Taisyklės surašytos vadovaujantis ''PAVYZDINĖMIS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖMIS'', patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV - 442, išleistu 2010m. rugpjūčio 20d. (Žin., 2010, Nr.101-5226).

2.Bibliotekos fondais nemokamai gali naudotis visi mokyklos bendruomenės nariai. 

 

2. VARTOTOJO APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO TVARKA

3. Asmuo norintis tapti vartotoju ir naudotis bibliotekoje saugomais dokumentais, turi susipažinti su šiomis taisyklėmis, pateikti tikslius bei teisingus savo duomenis ir pasirašyti skaitytojo formuliare tuo įsipareigodamas jas vykdyti.

4. Pabiržės pagrindinės mokyklos moksleiviai registruojami pagal patvirtintus klasių sąrašus.

5. Bibliotekos lankytojas yra kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (paimti ar grąžinti dokumentą, gauti informaciją, aplankyti parodą ir pan.).

6. Vartotojas į namus gali gauti ne daugiau kaip 5 dokumentus ir ne ilgiau kaip 15 dienų.

7. Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems dokumentams išdavimo į namus terminą gali nustatyti bibliotekininkas.

8. Retos knygos, enciklopedijos, albumai, žinynai, žodynai, vaizdo ir garso kasetės, elektroniniai dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje ir specialioje vietoje bibliotekoje. Periodiniai leidiniai į namus neišduodami.

9. Vartotojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną dokumentą. Jį grąžinus, matant vartotojui, pasirašo bibliotekininkas.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

10. Vartotojas turi teisę:

10.1.  gauti panaudai bibliotekos dokumentus į namus ar skaityti vietoje;

10.2. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą;

10.3. lankyti bibliotekoje rengiamas parodas;

10.4. prašyti pratęsti dokumentų panaudos terminą;

10.5. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir internetu.

11. Vartotojas privalo:

11.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

11.2. tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus (įrangą), negadinti bibliotekos inventoriaus;

11.3. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei jie nėra įrašyti į skaitytojo formuliarą;

11.4. nustatytu laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba pratęsti panaudos terminą;

11.5. gavus dokumentus panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

11.6. neardyti katalogų ir kartotekų nustatytos tvarkos, neišimti iš jų kataloginių kortelių, nekeisti bibliotekos ir skaityklos fondo tvarkos;

11.7. pasikeitus asmens dokumentų duomenis pranešti bibliotekos darbuotojui;

11.8. bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti kitiems lankytojams ir bibliotekininkui.

12. Vartotojo atsakomybė:

12.1. praradęs ar nepataisomai sugadinęs dokumentą (įrangą), vartotojas privalo jį pakeisti tokiu pačiu ar kitu bibliotekos fondui reikalingu dokumentu;

12.2. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus (įrangą) atsako tėvai arba globėjai;

12.3. baigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nautaukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka;

12.4. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems taisyklių, gali būti terminuotam arba visam laikui (mokyklos direktoriaus įsakymu) atimta teisė naudotis biblioteka.

 

IV. BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖS

13. Biblioteka aptarnaudama vartotojus ir lankytojus privalo:

13.1. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais, tinkamai informavus apie pasikeitimus, jų priežastį, trukmę;

13.2. užtikrinti galimybę vartotojams naudotis bibliotekos fondu;

13.3. informuoti vartotojus apie naujai gautus dokumentus ir teikiamas paslaugas;

14. Biblioteka turi šias teises:

14.1. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams;

14.2. už prarastą ar nepataisomai sugadintą dokumentą (įrangą), reikalauti, kad vartotojas jį pakeistų tokiu pačiu arba kitu, tokios pačios vertės, bibliotekos fondui reikalingu dokumentu, arba sumokėti rinkos kaina.

14.3. paskutinį mėnesio penktadienį biblioteka neaptarnauja vartotojų. Šią dieną skiria patalpų ir fondų tvarkymui, kitiems bibliotekos vidaus darbams.

V. VADOVĖLIŲ IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS

15. Mokiniai, gavę vadovėlius, privalo rašalu užpildyti vadovėlio gale esančią lentelę ar lapą, įvertindami vadovėlio būklę;

16. Visi mokykloje naudojami vadovėliai turi būti aplenkti (asmeniniai taip pat).

17. Už pamestą ar sugadintą (suteptą, sulietą, suplėšytu viršeliu, išplėšytais lapais) vadovėlį mokinys turi atsiskaityti: nupirkti tokį patį ar kitą mokyklai reikalingą vadovėlį arba sumokėti jo rinkos kainą.

18. Mokslo metų eigoje ar mokslo metų pabaigoje mokinys privalo grąžinti sutvarkytus (ištrintus, suklijuotus) vadovėlius. Radus vadovėlio defektų, kurių negalima panaikinti, parodyti mokytojui ir parašyti apie tai pastabų vadovėlio gale esančioje lentelėje prie savo pavardės (pvz.:38psl. sulietas rašalu).

19. Mokiniai, išeinantys iš mokyklos, turimus vadovėlius grąžina atitinkamų dalykų mokytojams, kurie tai patvirtina savo parašu ''Vadovėlių grąžinimo lape''.

2. Asmens dokumentai išeinantiems iš mokyklos (taip pat ir ją baigusiems) išduodami tik tuomet, kai asmuo į raštinę pateikia nustatytos formos atsiskaitymo lapelį su bibliotekininko parašu ir bibliotekos antspaudu.

21. Už metų pradžioje ar metų eigoje paimtus vadovėlius atsako pradinių klasių ir dalykų mokytojai.

22. Mokytojas, išeidamas iš mokyklos ar perduodamas klasę kitam mokytojui mokslo metų eigoje, perrašo vadovėlius naujam mokytojui užpildydamas ''Vadovėlių perdavimo lapą'' (juos turi už vadovėlius atsakingas asmuo) ir atiduoda asmeniui, atsakingam už vadovėlius.

23. Mokytojas, atidavęs neatsiskaičiusiam mokiniui dokumentus, atsako už prarastus vadovėlius.